Windmolen

De overheid wil dat ondernemers zo min mogelijk energie verbruiken om zo de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals CO2, te beperken. Om energie te besparen, hebben ondernemers die veel energie verbruiken een energiebesparingsplicht. Bovendien moeten deze ondernemers hier iedere vier jaar over rapporteren volgens de informatieplicht. Daarnaast bestaat er voor sommige ondernemers een onderzoeksplicht inzake energiebesparing.

In deze advieswijzer geven we aan wat deze plichten voor u in de praktijk betekenen en hoe u aan deze plichten kunt voldoen. Ook treft u aan waar u voor nadere informatie terechtkunt.

Energiebesparingsplicht

Als ondernemer heeft u een energiebesparingsplicht als u in een jaar op een locatie minstens 50.000 kWh aan elektra of minstens 25.000 m3 gas verbruikt. De energiebesparingsplicht betekent dat u verplicht bent alle energiebesparende maatregelen te treffen waarvan de terugverdientijd vijf jaar of minder bedraagt. Ook maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder die geen energie besparen maar die wel de uitstoot van CO2 reduceren, bent u verplicht te treffen. U voldoet aan uw plichten als u alle maatregelen uitvoert met een terugverdientijd van vijf jaar of minder of als u alle maatregelen die voor u van toepassing zijn uitvoert die zijn vermeld op de Erkende Maatregelenlijst voor energiebesparing (EML). Voert u een maatregel van de EML niet uit, dan moet u een alternatieve maatregel uitvoeren die minstens evenveel energie bespaart. Heeft u een energiebesparingsplicht, dan moet u hierover iedere vier jaar rapporteren. 

Let op!Heeft u dit nog niet gedaan, dan bent u verplicht uiterlijk 1 december 2023 digitaal te rapporteren bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Meer informatie over de energiebesparingsplicht is te vinden via Energiebesparingsplicht vanaf 2023 (rvo.nl).

Uitbreiding besparingsplicht

Ook voor ETS-ondernemingen, de glastuinbouw en bedrijven die over een omgevingsvergunning milieu dienen te beschikken, geldt de energiebesparingsplicht per 1 juli 2023. ETS-ondernemingen zijn bedrijven die verplicht moeten deelnemen aan het Emission Trade System, een handelssysteem voor de CO2-uitstoot van de industrie. In dat systeem moeten bedrijven voor elke ton aan CO2-uitstoot één emissierecht inleveren, dat men kan kopen en eventueel verhandelen. Het aantal emissierechten wordt jaarlijks lager vastgesteld, zodat bedrijven ofwel steeds duurdere emissierechten moeten kopen, ofwel moeten investeren in het beperken van de uitstoot.

Regels bij verhuur

Bent u de enige gebruiker van een gebouw, dan bent u ook verantwoordelijk voor de te nemen energiebesparende maatregelen én voor de te leveren informatie hierover. Voor maatregelen met betrekking tot het gebouw treedt u in overleg met de eigenaar. De eigenaar van het gebouw is verantwoordelijk voor de maatregelen hieromtrent, tenzij anders contractueel is afgesproken. De maatregelen waarvoor u als huurder verantwoordelijk bent, dient u ook zelf te nemen. Bij een gebouw met meerdere huurders is de eigenaar verantwoordelijk voor de te nemen energiebesparende maatregelen aan het gebouw. De huurders zijn verantwoordelijk voor de maatregelen van het proces. Het ligt voor de hand dat de gebouweigenaar, bij weinig processen die plaatsvinden bij de huurders, ook rapporteert namens de huurders.

Let op! Het ligt voor de hand dat degene die de maatregelen uitvoert ook rapporteert over de maatregelen. Er zijn bijvoorbeeld situaties, zoals in winkelcentra, dat de eigenaar van het winkelcentrum rapporteert over de collectieve voorzieningen, zoals een roltrap of verlichting en dat de huurder verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de maatregelen en hierover dan ook rapporteert.

Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML)

Als voor uw bedrijf de energiebesparingsplicht geldt, dan moet u bij de RVO iedere vier jaar rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Uw rapportage stelt u op aan de hand van de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML). Op deze lijst staan energiebesparende maatregelen waarvan de terugverdientijd vijf jaar of minder bedraagt. Van de op de EML genoemde maatregelen geeft u aan of u deze heeft uitgevoerd of dat u een alternatieve maatregel heeft uitgevoerd.

Let op! Momenteel ligt er een wetsvoorstel om de terugverdientijd van vijf jaar naar zeven jaar te brengen. Dit zal vanaf de volgende rapportageronde in 2027 het geval zijn.

De EML kent drie onderdelen, te weten ‘gebouwen’, ‘faciliteiten’ en ‘processen’. Per categorie moet u bekijken of deze voor u relevant is. Zo ja, dan dient u de maatregelen uit te voeren. Voor gebouwen betreft dit bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen voor de verwarming van het gebouw of voor de verlichting van de binnenruimte. Bij faciliteiten treft u onder meer energiebesparende maatregelen aan voor de koeling van producten, voor roltrappen of met betrekking tot uw serverruimte. Voor energiebesparende maatregelen inzake processen kunt u onder meer denken aan maatregelen om warmteverlies te beperken en aan energiebesparende maatregelen voor veehouderijen.

Of u een maatregel van de EML direct dient uit te voeren, hangt af van diverse omstandigheden. Onder meer de uitgangssituatie is hiervoor van belang. Zo kunt u bijvoorbeeld geen energie met betrekking tot warmte besparen in een ruimte die niet verwarmd is. Ook technische factoren zijn van belang. Brandt in een bepaalde ruimte gedurende de dag slechts kort de verlichting, dan zal de terugverdientijd inzake energiebesparende verlichting te lang zijn. Ook kunnen sommige energiebesparende maatregelen pas op een later moment rendabel zijn. Als u bijvoorbeeld op een bepaald moment uw gevel dient te renoveren, kan het rendabel zijn dan gelijk te kiezen voor isolerend glas. 

Let op! Voor de glastuinbouw geldt sinds 1 juli 2023 ook de energiebesparingsplicht. Voor deze sector is een specifieke EML beschikbaar.

EED-auditplicht

Naast de energiebesparingsplicht en de hieraan gekoppelde rapportageplicht bestaat er de Europese Richtlijn Energie-Efficiëntie (EED). Deze plicht geldt alleen voor grote bedrijven die niet als mkb aangemerkt worden. Dat wil zeggen dat u maximaal 250 werknemers (fulltime) in dienst heeft, uw omzet maximaal € 50 miljoen bedraagt en/of uw balanstotaal maximaal € 43 miljoen is. Het doel van de EED-auditplicht is om bedrijven inzicht te geven in hun energiegebruik en aan te geven op welke manieren energie bespaard kan worden. U dient met name te rapporteren welke energiebesparende maatregelen u kunt nemen en welke besparing dit oplevert. De rapportage op grond van de EED beperkt zich niet tot maatregelen met een terugverdientijd van maximaal vijf jaar. Voor de EED kunt u desgewenst gebruikmaken van slablonen die u aantreft op de site van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (rvo.nl). 

Ook ‘vervoer’ maakt onderdeel uit van de rapportageplicht inzake de EED, maar alleen voor zover u binnen uw bedrijf zelf het vervoer verzorgt. Besteedt u het vervoer uit, dan is de vervoerder eventueel rapportageplichtig, indien deze aan de voorwaarden voor de plicht voldoet. Het woon-werkverkeer van uw werknemers valt niet onder de rapportageplicht. Onderdeel van de rapportage is onder meer een overzicht van het totaal gemeten energieverbruik van uw bedrijf alsmede een uitsplitsing van het energieverbruik voor de processen, gebouwen, installaties en vervoer van uw onderneming. Ook dient u een lijst van energiebesparende maatregelen op te nemen, waarbij u gebruik kunt maken van bovengenoemde EML.

U dient iedere vier jaar te rapporteren. Dit is opengesteld op 4 juli 2023. De rapportage dient digitaal aangeleverd te worden bij de RVO. Hiervoor heeft u eHerkenning niveau 2+ of hoger nodig.

Let op! U bent wettelijk verplicht uw EED-rapportage aan te leveren. Doet u dit niet, dan kan de RVO u een last opleggen met een dwangsom. Voldoet u dan nog niet aan uw verplichting, dan dient u de dwangsom te betalen.

Tip! Als u investeert in een energiebesparende maatregel waarop de Energie-investeringsaftrek (EIA) van toepassing is, komen de rapportagekosten ook voor de EIA in aanmerking.

Onderzoeksplicht

Grote energie verbruikende bedrijven kunnen ook nog te maken hebben met een onderzoeksplicht inzake energiebesparing. Dit geldt voor locaties van bedrijven met een jaarlijks energiegebruik vanaf 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgas. Of de onderzoeksplicht op de activiteiten van uw bedrijf van toepassing is, hangt af van wie de milieuregels voor de milieubelastende activiteit van uw bedrijf bepaalt. Om te bepalen of er een onderzoeksplicht geldt voor de locatie kunnen ondernemers het stappenplan raadplegen: Stappenplan Energiebesparing Rapportageplicht (rvo.nl).

De onderzoeksplicht houdt in dat u eens per vier jaar onderzoekt welke energiebesparende maatregelen u moet nemen. Dit dient u digitaal te rapporteren bij de RVO. U moet in uw rapportage ook aangeven welke maatregelen u de voorafgaande periode al heeft genomen.

Let op! De eerstvolgende rapportage moet uiterlijk 1 december 2023 bij de RVO binnen zijn.

Wettelijk is bepaald over welke aspecten van uw bedrijfsvoering u met betrekking tot energiebesparing moet rapporteren. Dit betreft onder meer een analyse van uw energieverbruik, waaronder een opgave van onbenutte warmtestromen alsmede een inventarisatie van kosteneffectieve CO2-reducerende maatregelen. Ook hiervoor kunt u gebruikmaken van de EML. Voor uw rapportage is wettelijk vastgelegd hoe u de terugverdientijd van een investering en de CO2-reductie dient te berekenen. U kunt voor uw rapportage gebruikmaken van sjablonen die u kunt vinden op de site van de RVO.

Fiscale maatregelen m.b.t. energiebesparing

Voor maatregelen waarvan de terugverdientijd langer is dan vijf jaar, bestaat geen plicht deze uit te voeren. Voor dergelijke maatregelen komt u vaak wel in aanmerking voor de energie-investeringsaftrek (EIA). Deze aftrek is met name bedoeld voor energiebesparende investeringen die, gelet op het rendement, nog onvoldoend rendabel zijn. Door hiervoor een fiscale aftrek te verlenen, dalen de nettokosten van de investering en is deze eerder rendabel.

Alleen bedrijfsmiddelen die op de zogenaamde Energielijst staan, komen voor de EIA in aanmerking. De Energielijst kunt u inzien en downloaden op de site van de RVO en wordt ieder jaar vernieuwd. De EIA levert voor investeringen in het jaar 2023 een extra aftrek van de winst op van 45,5%. Het totale maximumbedrag dat voor de EIA in aanmerking komt, bedraagt € 136 miljoen. Een investering in een bedrijfsmiddel dat bijvoorbeeld € 100.000 kost en op de Energielijst staat, levert dus een extra aftrek op de winst op van € 45.500. 

Let op! In het Belastingplan 2024 is opgenomen dat de EIA in 2024 wordt verlaagd van 45,5 naar 40%.

Overweegt u een investering te doen in energievriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan is het wellicht interessant dit in 2023 nog te doen. Dit plan moet nog wel worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer.

Handhaving

Een onderneming die voldoet aan de daarvoor geldende voorwaarden is wettelijk verplicht energiebesparende en/of CO2-reducerende maatregelen te treffen, te rapporteren en/of te informeren. Zijn er maatregelen genomen die niet staan vermeld op de EML, dan is het bevoegd gezag ook gerechtigd te controleren of de genomen alternatieve maatregelen voldoende zijn geweest. Voldoet een onderneming niet aan haar plichten, dat is het bevoegd gezag gerechtigd om eerst een waarschuwingsbrief te versturen. Ook kan het bevoegd gezag een dwangsom opleggen. Het bevoegd gezag is veelal de gemeente, de provincie of het Rijk. De hoogte van de dwangsom moet evenredig zijn aan de ernst van de overtreding en is bedoeld om bedrijven er alsnog toe te brengen de vereiste maatregelen te nemen dan wel te rapporteren en/of te informeren. Een bedrijf moet de dwangsom betalen als niet alsnog aan de wettelijke plichten wordt voldaan, vóór de termijn die daartoe door het bevoegd gezag gesteld is. Bij het vaststellen van deze termijn wordt rekening gehouden met de tijd die nodig is om een geconstateerde overtreding te beëindigen. Een dwangsom kan herhaald worden bij het niet blijven voldoen aan de wettelijke regels.

Meer informatie: RVO

De energiebesparingsplicht, de informatieplicht en de rapportageplicht bestaan voor de gemiddelde ondernemer uit behoorlijk ingewikkelde regelingen. Er zijn tal van bedrijven die ondernemers deze werkzaamheden tegen betaling uit handen kunnen nemen. Als u googelt op ‘energiebesparingsplicht advies’ blijkt dat er aan adviseurs keuze genoeg is.

Op RVO.nl kunt u terecht voor alle informatie die op uw specifieke situatie, voor uw branche of bedrijf, van toepassing is. Via deze site dient u ook uw rapportages digitaal aan te leveren, waarvoor eHerkenning niveau 2+ of hoger met machtiging RVO-diensten niveau eH2+ nodig is.

Meer informatie: DEB

Voor informatie inzake de energiebesparingsplicht en rapportageplichten kunt u ook terecht op de site deb.nl (duurzaam energie besparen). DEB verstrekt informatie aan ondernemers die geconfronteerd worden met de wettelijke plichten op dit gebied, maar ook aan ondernemers die niet verplicht zijn tot energiebesparende maatregelen en overwegen om hier uit het oogpunt van kostenbesparing toe over te gaan.

Tip! DEB heeft een praktisch overzicht van alle 150 maatregelen die deel uitmaken van de EML.

DEB werkt samen met tal van branches, zodat de informatie zo veel mogelijk toegespitst is op de persoonlijke situatie van de ondernemer. U kunt op de site van DEB kosteloos inloggen en hier een eigen account aanmaken.

Voorbeeld

Als voorbeeld noemen we de maatregel tot plaatsing van een dubbelwandige vaatwasmachine in grootkeukens, zoals aanwezig in de horeca. Op de site van DEB treft u deze aan bij de maatregelen in de categorie ‘faciliteiten’. De site geeft aan dat een dubbelwandige vaatwasmachine vanwege de dubbele wanden minder warmteverlies heeft, waardoor water niet opnieuw opgewarmd hoeft te worden, wat energie bespaart. Bij de toelichting leest u dat de maatregel rendabel is bij een gebruik van een vaatwasser voor gemiddeld 1 uur per dag, gedurende het gehele jaar.

Deb.nl bevat ook informatie over beschikbare subsidies en bevat namen en contactinformatie van energieadviseurs. U kunt zich bij DEB aanmelden voor een speciale nieuwsbrief, zodat u altijd op de hoogte bent van het laatste nieuws en de nieuwe maatregelen.

Disclaimer
Hoewel bij de samenstelling van deze Advieswijzer de uiterste zorg is nagestreefd, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledigheden of onjuistheden. Vanwege het brede en algemene karakter van de Advieswijzer, is deze niet bedoeld om alle informatie te verschaffen die noodzakelijk is voor het nemen van financiële beslissingen.

Deze Advieswijzer is afkomstig uit de SRA-Nieuwsbank, dé actuele informatiebron voor de klant van het SRA-accountantskantoor. Bent u lid van SRA en heeft u nog geen abonnement op de Nieuwsbank? Kijk dan hier voor meer informatie.

Kenneth van Leeuwen

Van automonteur naar eigenaar/vennoot van ABC Accountants & Adviseurs, een succesvol accountants- en belastingkantoor met vestigingen in Barendrecht, Rotterdam, Amsterdam en Den Haag.

Kenneth was als jonge jongen niet bepaald een ster op school. Aan intelligentie geen gebrek, maar zijn dyslexie – lezen gaat goed, schrijven levert problemen op – zat klinkende resultaten in de weg. Daarnaast stotterde hij en dat kwam ook niet erg gelegen. Hij moest het maar zoeken in een baan als automonteur, kreeg hij mee. Kenneth wist toen nog niet dat hij cijfers leuk vond; daar zou hij later achter komen. Maar wat hij wel wist: dat hij het met zijn gedrevenheid sowieso ver zou schoppen.

“Ik heb een tweejarige opleiding gevolgd in Rotterdam. Toen ontdekte ik dat ik boekhouden en economie leuk vond. Zo is mijn passie begonnen. En het gevoel bleef. Om het zeker te weten ben ik gestopt als automonteur en heb een halfjaar op de afdeling debiteuren/crediteuren van een installatiebedrijf gewerkt. Toen wist ik het. Ik ben naar mijn vader toegestapt en zei: Ik wil accountant worden.”

Samen met zijn broer was Kenneth al vennoot van het bedrijf van zijn vader. Zijn jongensdroom kwam al bijna uit. Maar de drang om accountant te worden was sterker. “Ik wilde een SPD-opleiding volgen en heb gekozen voor Markus Verbeek Praehep. Ik behaalde mijn diploma en heb daarna, ook bij Markus Verbeek Praehep, mijn AA-diploma behaald.”

Er volgde een reeks van banen als accountant, maar Kenneth was nog niet uitgeleerd. IT interesseerde hem – met name vanwege de combinatie met accountancy, waarmee hij blijk gaf van een heldere toekomstvisie. Ook daarin heeft hij zich verdiept, met een audit-diploma als resultaat.

Gewapend met een fiks arsenaal aan kennis ging Kenneth voor zijn belangrijkste doel: vennoot worden. Het zit in zijn familie om iets te zeggen te willen hebben over een bedrijf en dat wilde hij ook. Niet als eenpitter, maar samen. Naast zijn werk volgde hij een fiscale opleiding, want belastingen vond hij ook al zo leuk, en haalde hij zijn RB-titel binnen. Hij was in de race voor het partnerschap bij zijn toenmalige werkgever, maar daar wilde het bedrijf bij nader inzien toch niet aan beginnen. Want ja, die dyslexie – Kenneth kon geen foutloze brieven schrijven … Voor Kenneth reden genoeg om zijn baan direct op te zeggen. Het bedrijf kreeg al snel spijt. Het raakte immers niet alleen een zeer bedreven en toegewijde accountant én bekwame troubleshooter kwijt, maar ook opvallend veel klanten. Hij is op nadrukkelijk verzoek nog teruggekeerd, maar het was al een gelopen koers. Met de intentie om daar, met het oog op de toekomst, meer met IT en advisering te doen, liep hij tegen een muur op. Hij sprak, begin 2010, de historische woorden: “Dan doe ik het zelf.”

In een paar jaar tijd heeft Kenneth van Leeuwen iets heel moois opgebouwd. Hij koos bewust voor de letters ABC (Accountancy, Belastingen, Consultancy). “Omdat dit recht doet aan de dienstverlening waarvoor we staan. Daarbij wilde ik ook graag beginnen met een letter A. Dit omdat ik zo’n 25 jaar geleden een collega-accountant gesproken had die zijn kantoor ook met een A begon. Op mijn vraag waarom dat was, was zijn antwoord toen: Zo kom je hoog te staan in de Gouden Gids.”

Inmiddels zijn er vier vestigingen en er zijn meerdere partners aan het kantoor verbonden. Kenneth doet zelf het personeelsbeleid en heeft zijn eigen visie als het gaat om het aannemen van nieuwe krachten. Hij kijkt vooral naar de persoon; iets waarvan hij wilde dat zijn school dat vroeger naar hem toe ook had gedaan. Daarbij vindt hij persoonlijke ontwikkeling van zijn medewerkers zeer belangrijk. Hiervoor zijn altijd tijd en geld beschikbaar. “Je bouwt namelijk aan jezelf en de toekomst. Niet alleen voor ons bedrijf, maar voor jezelf. Als ik zie dat iemand passie voor het vak heeft, word ik daar blij van. Natuurlijk blijkt het ook weleens een slechte keuze te zijn. Toch houd ik aan mijn visie vast. Immers, je moet honderd kikkers kussen voordat de prins opstaat.”

Ismail Et Tauyl

Ik wil graag deze gelegenheid aangrijpen om mezelf voor te stellen. Mijn naam is Ismail Et Tauyl en ik ben momenteel werkzaam als Assistent Accountant bij ABC Accountants. Mijn doel is om de stap te zetten naar de functie van Accountant AA, en ik ben vastberaden om dit te bereiken. Momenteel ben ik bezig met een post-opleiding bij Markus Verbeek, die vriendelijk wordt vergoed door ABC Accountants.

Als Assistent Accountant werk ik nauw samen met een ervaren collega die mij begeleidt en de fijne kneepjes van het accountantsvak bijbrengt. Ik geloof sterk in de kracht van vaktechnische coaching en directe feedback, omdat dit mij in staat stelt om mijn capaciteiten als Assistent Accountant optimaal te benutten. Mijn doel is om snel uit te blinken in mijn werk en uiteindelijk de titel van Accountant te behalen.

Binnen ons team werken we met klantenteams en organiseren we regelmatig meetings. Deze samenwerking stelt mij in staat om optimaal te presteren in het samenstelteam. Ik ben erg enthousiast over de mogelijkheid om met mijn collega’s samen te werken en van hen te leren.

Als Assistent Accountant draag ik diverse verantwoordelijkheden. Dit omvat onder andere het beoordelen en boeken van administraties, het opstellen van belastingaangiftes zoals OB, IB en VpB, het initiëren en begeleiden van optimalisatie van administratieve processen, het identificeren van (fiscale) voordelen voor onze klanten, het opstellen van managementrapportages, het begeleiden van herstructureringen en reorganisaties op administratief gebied, en het samenstellen van (geconsolideerde) jaarrekeningen. In sommige gevallen ben ik zelf verantwoordelijk geweest voor het verzorgen of controleren van de administratie. Daarnaast kan ik, afhankelijk van mijn ervaring, ook betrokken zijn bij het begeleiden van Beginnend Assistenten. In deze rol deel ik mijn kennis en help ik hen met hun taken en verantwoordelijkheden.

Ik ben gedreven, leergierig en nauwkeurig in mijn werk. Dankzij de goede vaktechnische coaching en directe feedback die ik ontvang, ben ik in staat om mijn vaardigheden verder te ontwikkelen en te groeien als Assistent Accountant. Ik ben ervan overtuigd dat mijn toewijding en inzet mij in staat zullen stellen om snel uit te blinken en een waardevolle bijdrage te leveren aan het succes van ons team en onze klanten.

Ik kijk ernaar uit om in contact te komen met professionals in de accountancysector en mijn netwerk uit te breiden. Mocht u interesse hebben in mijn profiel of meer informatie willen ontvangen, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen. Dank u wel voor uw aandacht.

Jordy Francke

Hi! Ik ben Jordy Francke en werk als assistent-accountant bij ABC Accountants, op het kantoor Amsterdam. Ongeveer 3,5 jaar geleden begon ik mijn avontuur bij ABC. Ik wilde graag mijn studie combineren met werken. Voor mijzelf heb ik na een half jaar de keuze gemaakt om mij toch volledig te richten op mijn studie. Helaas sloeg bijna een jaar later het welbekende Corona toe.. , maar gelukkig had ik de mogelijkheid om gelijk terug te keren bij ABC!
Sindsdien ben ik ook niet meer weggegaan van deze leerzame en gezellige sfeer op het kantoor.

Mijn werk draait voornamelijk om het samenstellen van jaarrekeningen, tussentijdse rapportages maken, aangiften verzorgen en natuurlijk het contact leggen en het helpen van onze klanten.

Wat dit bedrijf zo leuk maakt zijn allereerst mijne leuke collega’s die ook voor elkaar een stapje extra willen zetten, de interessante klanten waar wij mee werken en de positiviteit die hier heerst. Het is niet alleen een plek waar ik professioneel kan groeien, maar ook waar eigen ideeën gewaardeerd worden.

Irene Schaapherder

Mijn naam is Irene Schaapherder, 43 jaar en woon in Eemnes met mijn partner en onze twee tieners. Voorheen werkzaam geweest in VvE Beheer. Sinds een jaar ben ik werkzaam bij ABC Accountants in Amsterdam als administratief medewerker/boeker. Daarnaast nog enkele uurtjes werkzaam als bloemist wat een erg leuke combinatie is. Ik ben gestart zonder ervaring in accountancy, maar dit was geen enkel probleem en kon de werkzaamheden snel oppakken. De collega’s staan klaar om vragen te beantwoorden en zo leer ik elke dag weer meer. Er is altijd mogelijkheid tot groeien. De sfeer op kantoor is ontspannen en gezellig.

Jamil Shammaa

Het is een geweldige reis geweest sinds ik in december vorig jaar bij ABC ben begonnen als Administratief medewerker. Het ondersteunen van mijn collega’s bij hun dagelijkse taken en verantwoordelijkheden is een bevredigende ervaring geweest die me persoonlijk en professioneel heeft laten groeien.

Gedurende mijn tijd hier heb ik het voorrecht gehad om onschatbare kennis en vaardigheden op te doen, waarbij mijn expertise in het vakgebied voortdurend is uitgebreid. Elke uitdaging die ik ben tegengekomen, heeft een mogelijkheid tot leren geboden, en ik ben dankbaar voor de ondersteunende omgeving die ABC biedt.

Wat ABC onderscheidt, is het gevoel van verbondenheid dat ik binnen de muren van het kantoor ervaar. Ons kantoor voelt als een warm en gastvrij huis, waar teamwork en samenwerking gedijen. De camaraderie onder mijn collega’s heeft een levendige sfeer gecreëerd die bijdraagt aan ons gezamenlijk succes.

Ik kan niet enthousiaster zijn om deel uit te maken van dit dynamische team en ik kijk ernaar uit om nog meer bij te dragen in de komende maanden. Bedankt, ABC, voor de opmerkelijke groeikansen en voor het maken van elke werkdag echt lonend!